Ilmu Fekah (muamalat dan perbankan kewangan islam)

Assalamualaikum semua. Tujuan saya menyelitkan hal muamalat dan perbankan islam ini ialah untuk memenuhi tuntutan agama islam itu sendiri. Untuk pengetahuan demi mendapatkan hasil rezeki yang halal dan hidup kita bebas dari unsur RIBA dan PENINDASAN DALAM KEWANGAN DAN PERNIAGAAN.


Semoga kita dapat memahami apa itu riba, hukumnya dan supaya selamat dari siksaan azab Allah swt

Antara topik yang saya sertakan disini ialah

 • Pengenalan kepada asas dalam muamalat
 • Perbezaan antara perbankan islam dan perbankan konvensional
 • Aplikasi muamalat dalam produk perbankan islam
 • Akaun simpanan 
 • Pembiayaan perumahan 
 • Pembiayaan kereta
 • Takaful

PENGERTIAN MUAMALAT

DARI SUDUT BAHASA
Muamalat dari sudut bahasa boleh diertikan sebagai saling bertindak,saling berbuat atau saling mengamal

DARI SUDUT ISTILAH
Peraturan berkenaan hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan urusan dunia yakni harta benda.
Istilah fekah ialah hal-hal berkenaan kegiatan dalam urusan bertukar-tukar faedah harta benda diantara seorang dengan seorang yang lain ,mengikut cara tertentu.
KAEDAH FEKAH (QAWAID FIQHIYYAH)

IBADAH
Al-Ashlu fil Ibadah Al-haram Illa Ma Dalla Ad-Dalil ' ala amrihi"


(Hukum asal dari ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkan


MUAMALAT
"Al-Ashlu fil muamalah Al-Ibadah illa ma dalla Ad-Dalil ' ala khilafihi"
(Hukum asal di dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menyelisihinya)


KEPENTINGAN MUAMALAT

 • KEAMANAN NEGARA
 • KEGIATAN EKONOMI YANG BERSIH
 • MELAHIRKAN MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA
 • CARA PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN YANG DIREDHAI
 • MEMUPUK SIKAP KERJA SAMA DAN TOLONG MENOLONG 
 • TIADA PENINDASAN TERHADAP GOLONGAN LEMAH
 • PERBANKAN DAN KEWANGAN YANG BERSIH DARI UNSUR RIBA


AKAD (KONTRAK)
RUKUN-RUKUN AKAD IALAH
1. Rukun pertama : Terdapat penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul)

I.   Jelas pengertiannya
II.  Penerimaan bersesuaian dengan tawaran
III. Penerimaan dituruti daripada tawaran
IV. Pihak yang berakad bersungguh-sungguh dan memahami kontrak
V.  Komunikasi akad
     -Secara lisan dan seumpamanya seperti isyarat
     -Secara tulisan
     -Secara perbuatan atau tingkah laku

2. Rukun kedua: Subjek akad
I. Subjek akad tidak bercanggah dengan hukum syarak
II. Kewujudan subjek kontrak
III. Subjek akad dimaklumi oleh orang yang berakad
IV. Subjek kontrak diserahkan kepada pihak yang berkenaan pada masa yang ditetapkan

3 Rukun ketiga : Pihak-pihak yang berakad
I. Peringkat 1 : Janin
   Peringkat 2 : Mula dilahirkan sehingga berumur 7 tahun (mumaiyiz)
   Peringkat 3 : Dari umur 7 tahun (mumaiyiz) hingga baligh
   Peringkat 4 : Umur baligh (dewasa)
II. Halangan-halangan mendapat kelayakan melakukan akad:
    Gila,Terencat Akal,Tidur @ pitam,sakit yang tiada harapan sembuh
III. Kemampuan dalam berakad
   -Terhad (mengurus diri dan harta sendiri)
   -Tidak terhad (mengurus diri dan harta orang lain)

ISU DALAM AKAD


Pelanggan atau pihak yang berakad
kebanyakannya tidak membaca kontrak yang
ditanda tangani dan tidak menyoal jika
terdapat klausa yang tidak difahami, hatta
melibatkan satu-satu perkataan.Kesan tidak
membaca kontrak boleh mengakibatkan salah
satu pihak yang berakad menghadapi masalah
kelak

Gharar (ketidakjelasan) di dalam akad yang termetrai.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan